Biuletyn

Biuletyn

 

 

ZESZYTY STUDIUM SPOŁECZNEJ NAUKI KOŚCIOŁA ARCHIKONFRATERNIA LITERACKA

(1983-1989)

 

 

Zawartość numerów

 

 

 

Nr 1(1983)

 

 Słowo wstępne

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, Początki i dorobek średniowiecza w Europie

Prof. dr hab. Brygida Kurbis, Refleksje nad Polską kulturą średniowieczną

Prof. dr hab. Mieczysław Nieduszyński, Rozwój myśli ekonomicznej

Doc. Andrzej Paczkowski, Miejsce Polski w Europie XX wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 (1985) Dom W Bydgoszczy

 

 

Ks. Romuald Biniak, Trzeci Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

Prof. dr Zygmunt Ziembiński, Dwa nurty etyki

Prof. dr Tadeusz Łepkowski, Polska i Polacy: jacy byliśmy i jacy jesteśmy

Doc. Tadeusz Jasudowicz, Historyczna misja Narodu Polskiego

Dr Grzegorz Kaczmarek, Twórcy i obrońcy polskości na Pomorzu: Julian Walenty Prejs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 (1983)

Prof. Anna Świderkówna, Narodziny chrześcijaństwa a świat pogański

Prof. Aleksander Gieysztor, Wejście Polski w krąg kultury zachodniej

Doc. Alina Sucheni-Grabowska, Polskie tradycje demokratyczne epoki Odrodzenia

Doc. Jerzy Skowronek, Powstanie Styczniowe – geneza i mechanizmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 (1983)

Doc. Jacek Salij OP, O odwadze cywilnej

Doc. Jerzy Łojek, Szansa Konstytucji 3 Maja

Prof. Zbigniew T. Wierzbicki, O braku równowagi społecznej do braku równowagi ekologicznej

Prof. Włodzimierz W. Bojarski, Ku pojednaniu wyznaniowemu i narodowościowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 (1984)

Prof. Mieczysław Nieduszyński, Załamanie gospodarki polskiej i kierunki odnowy

Prof. Marian Marek Drozdowski, Narodziny II Rzeczypospolitej

Prof. Jerzy Śliziński, Śladami Jana III Sobieskiego oraz Odsieczy Wiedeńskiej

Doc. Jan Tyszka, Przymus społeczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 5(1984)

Prof. Stefan Świeżawski, Kultura a filozofia

Prof. Mieczysław Nieduszyński, Trzecia droga wzrostu gospodarczego (próba syntezy)

Prof. Włodzimierz Bojarski, Polski kryzys – uwarunkowania strukturalne

Prof. Jerzy Skowronek, Duchowieństwo w polskim ruchu narodowym XIX wieku

Prof. Mieczysław Nieduszyński, O liście J. Dobraczyńskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 6(1984)

Prof. Zbigniew Wójcik, Tradycje Odsieczy Wiedeńskiej

Prof. Ferdynand St. Pasternak ZP, Apolityczność Kościoła

Prof. Zbigniew Wójcik, Józefa Piłsudskiego droga do niepodległości (w 70-tą rocznicę czynu legionowego)

Prof. Marian Marek Drozdowski, O Eugeniuszu Kwiatkowskim (1888-1974)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 7 (1985)

Ks. prof. Józef Tischner, Wezwani do wolności

Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Rozwój katolickiej myśli ekonomicznej

Prof. Marian Marek Drozdowski, Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty Powstania Warszawskiego

Doc. Andrzej Przygocki, Rozwój techniki a etyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 8 (1985)

Prof. Zbigniew T. Wierzbicki, Dyktatury (zarys socjologiczno-historyczny)

Dr Wiesław Jan Wysocki, O Witoldzie Pileckim (1901-1948)

Prof. Jerzy Łojek, Utrata nadziei: ku Powstaniu Listopadowemu

Dr Robert Toporkiewicz, O przyczynach dezintegracji rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 9 (1986)

Tadeusz M. Grabowski, W dwudziestą rocznicę orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich

Bp Tadeusz Wojtkowski, Początki kultu Matki Boskiej w Polsce

Prof. Włodzimierz Bojarski, Drogi przezwyciężenia polskiego kryzysu społeczno-gospodarczego

Prof. Jerzy Skowronek, Refleksje o polskim życiu religijnym w pierwszej połowie XIX wieku

Stefan Melak, W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego

Prof. dr Andrzej Stelmachowski, Problemy prawne rolnictwa indywidualnego

 

 

 

 

 

 

 

Nr 10(1986) Dom w Milanówku

 

 

Słowo wstępne

Prof. Aleksander Gieysztor, Zamek Królewski w Warszawie wczoraj i dziś

Dr Wojciech Fijałkowski, Królewski Wilanów

Doc. Maria Krzysztof Byrski, Księgi Indyjskiej Codzienności

Prof. Jerzy Śliziński, Tadeusz Kościuszko w Literaturze Stanów Zjednoczonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 11 (1986)

Pielgrzymka Duszpasterstwa Żołnierzy Polski Walczącej do Rzymu

Słowa bp. Tadeusza Zawistowskiego wygłoszone na Monte Cassino w chwili rozpoczęcia Mszy św. w dniu 18 marca 1986 r.

o. Adam Studziński OP, Obszerne wyjątki z kazania na Monte Cassino

Tadeusz Łepkowski, Anatomia polskich powstań narodowych

Andrzej Ajnenkiel, Samorząd w Polsce

Andrzej Paczkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1947)

Andrzej Zahorski, Przyczyny upadku państwa polskiego

Marian Marek Drozdowski, Reformy i myśl państwowa Władysława Grabskiego

Magda Leja, Polemika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 12 (1986)

Andrzej Białecki, Problemy nauki społecznej Kościoła (wybór tekstów)

Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Katolicka koncepcja gospodarcza

Dr Lech Kolego, Richard Wagner a Powstanie Listopadowe (1830-1931) w Polsce

Prof. dr Jerzy Ślisiński, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy

Prof. dr Roman Taborski, Z tradycji polsko-wiedeńskich kontaktów kulturalnych

Dr Helena Kapeluś, Elementy chrześcijańskie w dawnych tekstach magicznych (polskie zamawiania)

Prof. dr Jerzy Śliziński, Serce Fryderyka Chopina w Milanówku

Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Polemika

 

 

 

 

 

 

 

 Nr 13 (1987)

Marian Piotr Romaniuk, Stefan Kardynał Wyszyński w okresie Powstania Warszawskiego

Prof. dr Stefan Kieniewicz, Romuald Traugutt

Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Wojciech Korfanty – przywódca Ludu Śląskiego

Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Refleksje na temat Powstania w Getcie Warszawskim

Inż. Witold Nieduszyński, Stabilność i trwałość gospodarki rolnej

Stefan Melak, Gwiazda Wytrwałości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr 14 (1988)

Prof. dr M. Marek Drozdowski, Kościół katolicki w Polsce w czasie wrześniowo-październikowej kampanii wojennej 1939 r.

Prof. dr Tomasz Strzembosz, Refleksje o polskim podziemiu 1939-1945. Struktura i granice

Red. Andrzej Friszke, Wizje III Rzeczypospolitej w myśli politycznej Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945

Prof. dr Marek Drozdowski, Gen. Leopold Okulicki – przyczynek do biografii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 15(1988)

Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Problemy polskiej gospodarki planowej

Listy otwarte do Przewodniczącego Rady Państwa

List Archikonfraterni Literackiej w Warszawie

List Domu AKL w Łodzi

List Domu AKL w Bydgoszczy

List Domu AKL w Mysłowicach

Marian P. Romaniuk, Moje życie dopiero się zaczyna. Wywiad z Bogusławem Ustaborowiczem, powstańcem warszawskim i działaczem polonijnym w Chicago

Anton Lenkiewicz, Konfederacja Barska po 220 latach

 

 

 

 

 

 

 

Nr 16(1989)

Bp Ignacy Tokarczuk, Stanowisko Kościoła wobec państwa

Prof. dr Włodzimierz Bojarski, Tysiąclecie chrześcijaństwa braci Rusinów i Polaków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 17 (1989)

Prof. Zbigniew Wierzbicki, Między kryzysem a katastrofą ekologiczną

Wstępne refleksje

Żywność a zdrowie

Zachorowalność a stan środowiska

Woda cenniejsza (wkrótce) niż złoto

Czyste powietrze – konieczny (choć nie wystarczający) warunek przetrwania

Zapomniany czynnik biosfery: gleba

Spektakularna („nareszcie”) klęska

Lasy – producent tlenu i gwarant rozwoju naszej cywilizacji

Współczesne Arki Noego

Morze, nasze morze, Ciebie wiernie będziem strzec

Casus Pieniny-Czorsztyn-Niedzica czyli jak niszczyć kulturę narodową

Casus Górnego Śląska czyli nie zabijaj

Casus Starej Miłosnej czyli Polska nierządem leży

Na tle innych krajów

Przyczyny dewastacji środowiska przyrodniczego

O konsekwencjach nierównowagi społecznej i jej mechanizmie

Budzenie się sumienia ekologicznego i narastanie woli oporu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESZYTY SPECJALNE STUIDUM NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA

 

 

 

MIECZYSŁAW NIEDUSZYŃSKI, TRZECIA DROGA WZROSTU GOSPODARCZEGO (marzec 1984)

Założenie

Równowaga dynamiczna

Usprawnienie aparatu produkcyjnego

Katolicki typ własności kapitału

Organizacja pracy

Motywy działania

Trójsektorowy ustrój gospodarczy

Solidarna współpraca

Ochrona godności ludzkiej

Połączenie pracy z własnością kapitału

Obowiązek pracy

Prawo do pracy

Prawo produkcyjności krańcowej

Wynagrodzenie pracy ludzkiej

Rynek i ceny równowagi

Granice ingerencji państwa

Znaczenie gospodarki rolnej

Sprawiedliwa wymiana międzynarodowa

Ochrona środowiska naturalnego

Równowaga między moralnością i ekonomią

 

 

 

 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE (październik 1984)

Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Słowo wstępne

Doc. dr Tomasz Strzembosz, Refleksje o Powstaniu Warszawskim

Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Wizja III Rzeczypospolitej

Zapomniane wartości Powstania Warszawskiego

Odezwa Rady Jedności Narodowej do Narodu Polskiego i Narodów sprzymierzonych

Testament Polski Podziemnej

Stefan Melak, W 40. rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓZEF PIŁSUDSKI (maj 1985)

Wprowadzenie

Słowo wstępne

Prof. dr Zbigniew Wójcik, Józef Piłsudski (1867-1935) Zarys życia i działalności

Prof. dr Jerzy Łojek, Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego

Fragmenty pism Józefa Piłsudskiego wybrane i przygotowane do druku przez prof. dr Mariana Marka Drozdowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODZYSKIWANIE OJCZYZNY (grudzień 1985)

Wprowadzenie

Ks. prof. Józef Tischner, Odzyskiwanie Ojczyzny

Prof. Mieczysław Nieduszyński, Katolicki model gospodarczy

Prof. Marian Marek Drozdowski, Chrześcijański Ruch Zawodowy w Polsce do 1939 r.

Doc. Tadeusz Jasudowicz, „Człowiek-Naród-Państwo” w nauczaniu społecznym Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMASZ STRZEMBOSZ, KILKA REFLEKSJI O ARMII KRAJOWEJ (maj 1986)

Wprowadzenie

Legalizm SZP/ZWZ/AK

Selekcja pozytywna

Armia obywatelska

Armia Krajowa jako środowisko wychowawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIECZYSŁAW NIEDUSZYŃSKI, ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

(bez daty i miejsca wydania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIECZYSŁAW NIEDUSZYŃSKI, IDEA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

(bez daty i miejsca wydania)

Prof. Innocenty J. W. Bocheński, Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego

Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Wolność gospodarcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEFAN MELAK, KATYŃ (1988)

Przed zbrodnią katyńską

Historia odkrycia grobów w Lesie Katyńskim

Milczenie

Zbrodnia katyńska

Dokumenty

Wybrane wypisy Księgi Pamiątkowej Pomnika Katyńskiego

Przed zbrodnią katyńską

Tajny protokół dodatkowy

Układ o granicach przyjaźni

Protokół poufny

Tajny protokół dodatkowy 1

Tajny protokół dodatkowy 2

 

    6. Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach w Warszawie

 

    7.Literatura pomocnicza

 

 

 

 

 

ODDZIELNA PUBLIKACJA

Kard. August Hlond, O chrześcijańskie zasady życia państwowego. List pasterski. Warszawa-Katowice 1947. Wydanie cimeliowane